מיוזיקסקול - תנאי השימוש

בהסכם שימוש זה (להלן "ההסכם") יתייחדו למונחים הבאים הפירושים שבצידם: "מידע"- כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, תרשימים, שרטוט ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. "נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית" - נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית וכל מי מטעמו. "מנוי" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר מבצע רישום, משלם ומקבל שם משתמש וסיסמה. "מוסד מנוי" - כל מוסד או אדם פרטי אשר מבצע רישום, משלם ומקבל שם משתמש וסיסמה שיחולקו בין תלמידיו. "ספקי המידע" - גופים ו/או גורמים המספקים ו/או שיספקו מידע לחברה.‏

דף זה מציג את תנאי השימוש ("תנאי השימוש") לאתר מיוזיקסקול.קום וכל אתר אחר השייך לנדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית (להלן: "נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית")(ביחד: "האתר"). תנאי שימוש אלו הם בנוסף לכל הסכם העשוי להיות לכם עם נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית ובנוסף לכל התנאים המצויים באתר זה. הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המשרד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.‏

אנא קראו הסכם זה (להלן: "ההסכם") באופן יסודי בטרם תצטרפו ובטרם תאפשרו לילדיכם או למי מטעמכם להצטרף כמנויים, לגלוש או לקבל שירותים כלשהם מהאתר המכונה מיוזיקסקול (להלן בהתאמה -‏ "שירותי האתר" ו"האתר"). לידיעתכם - כל שימוש בשירותי האתר או בחלק מהם, כל שימוש בשירותי האתר (לרבות מילוי פרטים לחיוב תשלומים, פירוט מידע כרטיסי אשראי ומתן אפשרות לאחרים להשתמש במנוי ולקבל תנאי גישה לאתר), יהווה הסכמה מצידכם להתקשר בהסכם זה. אם אינכם מסכימים להוראות ההסכם, אל תסמנו 'הסכמה' בתיבה, אל תרשמו כמנויים, אל תגלשו באתר ואל תנצלו בדרך אחרת את שירותי האתר.‏

אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו, לשנות תנאי שימוש אלו בכל זמן על ידי עדכון דף זה באתר. אנו ממליצים לבחון דף זה מעת לעת כיוון ששינויים אלו יחייבו אתכם. תנאי שימוש אלו שונו לאחרונה ב-19 למרץ, 2002.‏

מבוא

האתר מציע לילדים דרך חדשנית ללמוד, ליצור ולחוות את עולם המוסיקה ומאפשר למורים, תלמידים וחובבי מוסיקה אוסף של פעילויות ומידע מקוונים.‏

שירות וסיסמה

הגישה לשירות תתאפשר באמצעות סיסמת כניסה לשירות אישית (להלן "הסיסמה"), אותה תקצה נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית למנוי או למוסד המנוי לחלוקה בין תלמידיו.‏

‏המנוי רשאי להשתמש באתר עם הסיסמא שניתנה לו על מחשב אחד בלבד באותו זמן. מותר להשתמש בסיסמא על מחשבים שונים בתנאי שהמשתמשים כולם הינם תלמידים בפועל ומאושרים על ידי מוסד מנוי.‏

‏מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו, ללא אישור נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית.‏

אין להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או נוהל בכדי להתערב בפעולתו התקינה של האתר.‏


הצהרות המנוי

כמנוי באתר זה, עליך להציג עצמך באופן מדוייק ואמיתי. אין להתחזות לאדם או יישות אחרים ואין להשתמש באתר על מנת להטריד או לעקוב אחרי אדם אחר. אין להשתמש באתר למכתבי שרשרת, דואר זבל, הצפת-דואר, שידול לדבר עבירה (מסחרי או אחר), ביצוע ו/או סיוע ו/או עידוד מעשי מרמה או כל פעילות לא חוקית או בלתי ראויה אחרת.‏


שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למוסד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם .להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.‏


נושאים הנוגעים לילדים

לגבי ילדים בגיל שמתחת ל-13 ונושאים הקשורים בהסכמת הורים, אנו מעודדים הורים ומשגיחים להורות לילדים להימנע מלמסור את שמותיהם האמיתיים, כתובות, או מספרי טלפון באינטרנט בלא לקבל הסכמת ההורים לפני-כן. לגבי תוכן, נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית מעוניינים להזכיר להורים כי ישנן תוכנות המאפשרות הגבלת ילדים בגישה לאתרים שאינם מתאימים לחשיפת ילדים. ניתן לברר אודות טכנולוגיות ותוכנות מסוג זה אצל ספק האינטרנט שלכם.‏

פורומים וקבוצות דיון

‏הפורום נועד לשימוש גם בידי ילדים. אין לכתוב בפורום עמדות פוגעות מכל סוג שהוא. אין לקלל, להעליב או לפגוע באדם או בקבוצה כלשהי. אין להעלות חומרים או דברים העוברים על החוק, כולל כאלו המפרים זכויות יוצרים, הכוללים דברי גזענות, פורנוגרפיה או אלימות.‏

המנוי מתחייב שלא להעלות לאתר, לשלוף ממנו, לשדר או להפיץ אליו או ממנו, למכור, להעתיק או לפרסם מידע או חומר אחר מהאתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של הנהלת האתר, ובכלל זה מידע או חומר העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש באתר, האסורים לפרסום או לשימוש, שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, השמצה, הטרדה מינית, הוצאת דיבה, פורנוגרפיה, גזענות, פגיעה ברגשות ואמונות או ביטוי אחר העלול לפגוע במאן דהוא, שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית, העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים,‏ פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות, ו/או כל זכות קניינית אחרת, הכוללים וירוס או תוכנה אחרים העלולים לחבל במערכות מחשב, ו/או הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת ומראש של נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית.‏‏

המנוי מצהיר בזאת כי הוא/היא יצייתו להוראות הסכם זה במלואן וכי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכותו על הנתונים המוצגים באתר ו/או באמצעותו. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בו.‏

שירותי האתר מיועדים לצפייה מקוונת בלבד. המנוי מתחייב בזאת לא להעתיק ו/או להפיץ מחדש חלקים כלשהם מהאתר, אלא אם הותר מפורשות אחרת, לא לשלוח ו/או להתקין ו/או להעביר לאתר ו/או באמצעותו מידע פוגע, גנוב ו/או מידע שהעברתו מהווה עבירה על החוק ו/או אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור, לרבות הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, איסור לשון הרע ו/או הגנת הפרטיות. המנוי מתחייב בזאת לא להשתמש במנוי ו/או בשירותי האתר לצורך ביצוע ו/או סיוע ו/או עידוד מעשי מרמה או כל פעילות לא חוקית או בלתי ראויה אחרת, ולפצות ו/או לשפות את נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית וכן כל גוף אשר נקשר עם נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית ו/או מי מטעמם וכן את בעלי הרשיון ו/או בעלי זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שייגרם להם עקב הפרת הסכם זה על ידי המנוי ו/או מי מהגולשים מטעמו. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית שומרת על זכותה לנהל את ההגנה בהליכים שיינקטו כנגדה בגין הפרת ההסכם על-ידי המנוי ו/או הגולשים מטעמו והמנוי המוביל מתחייב לשתף פעולה עם נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית בכל הליך משפטי כאמור.‏


מידע מסחרי ופרסומות

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר אינה כוללת את נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או שירכשו באמצעותן. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.‏


רכישות באתר

ברכישה באתר, המנוי מסכים לספק מידע אמין ומדוייק למשלוח וחיוב כספי.‏


מדיניות זכויות יוצרים

הבעלים החוקיים של האתר הם נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית. אינך רשאי להשתמש, לעתיק, לשנות, או להעביר תכניות, תיעוד או כל העתק שלא במסגרת האישור המפורש של היתר זה.‏‏

אינך רשאי להפיץ עותקים מהאתר או מהתיעוד המצורף, לאחרים. אינך רשאי לעשות דה-קומפילציה, פתיחה, הנדסה, תרגום או כל שינוי אחר של האתר או התיעוד המצורף. אינך רשאי לבטל הגנות שהוכנסו באתר. כל הזכויות והשימושים שלא צויינו כאן עומדות לרשותו של נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית.‏

מנוי שהשתמש באתר בכדי להפר זכויות יוצרים וקניין רוחני של אחרים, נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית עשויים להפסיק חברותו מיידית ולחסום את הגישה לאתר. בנוסף, נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית שומרת את הזכות, על פי שיקול דעתה, לערוך מחדש, לסרב לפרסם או למחוק כל חומר המצורף או נשלח לאתר. באם אתה סבור כי נעשה שימוש במידע השייך לך באופן המפר זכויות יוצרים, נא לשלוח לאיש הקשר של נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית הודעה בכתב בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. על ההודעה לכלול את הפרטים הבאים:‏

אישור על היותו של הכותב מייצגו החוקי של בעל הזכויות שלכאורה הופרו.‏ -
זיהוי של היצירה, העבודה או הקניין הרוחני בהם נעשה שימוש המפר את הזכויות.‏ -
תיאור של מיקומם באתר של היצירה, העבודה או הקניין הרוחני בהם נעשה שימוש המפר את הזכויות.‏ -
כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני של הכותב.‏ -
הצהרה כי לכותב יש יסוד סביר להאמין שהשימוש ביצירה, העבודה או הקניין הרוחני המדוברים אינם חוקיים ולא קיבלו אישור מבעל הזכויות, סוכנו או מעצם החוק.‏‏ -
הצהרה של הכותב כי המידע הנמסר הינו מדוייק והכותב הינו בעל הזכויות או מי שמוסמך לפעול מטעמו.‏ -
נדב דפני הוא איש הקשר לפניות בנושא זכויות יוצרים , צרו קשר:‏
נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית, ת.ד. 41033 תל-אביב 61410
052-453219 053-590559 טלפונים:‏
טלפקס: 03-7317503
admin@musixcool.com :דואר אלקטרוני

נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית אינה מתחייבת ליכולתה לנקוט צעדים על מנת לתקן כל הפרה שכזו.‏תוכן ושירותים

נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר. אם אינך מרוצה מהתוכן או השירותים המתקבלים באתר או באמצעותו, הסעד היחידי שלך הוא בהפסקת השימוש באתר.‏


תשלומים

נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית שומרת על זכותה לעדכן מחירים ו/או את דרך החיוב בעבור שירותי האתר. לנדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית הזכות להביא הסכם זה לידי סיום בכל מקרה של אי עמידה בתנאי ומועדי התשלום,‏ וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול לגביית החוב בכל האמצעים העומדים לה על פי דין ו/או הסכם זה.‏

קישורים לאתרי צד ג' וקישורים לאתר

בעת הכללת כל קישור בשרות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר.‏

בנוסף, אין לקשר לאתר זה בלא לקבל אישור בכתב מאת נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית.‏


קניין רוחני

החומרים המוצגים באתר או שנעשה בהם שימוש באתר, כולל אך לא מוגבל למלל, תמונות, גרפיקה, תוכנה, רישומים, צלילים, וידיאו, סמלים, שמות, סימנים מסחריים, וכל החמרים האחרים הם בבעלות נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית או ספקי המידע, הינם מוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים. כל הזכויות שמורות. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית ו/או ספקי המידע, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור בכתב של נדב דפני -‏ תוכנה וחומרה מוסיקלית או בעלי הזכויות. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין,‏ בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל. המשתמש מתחייב, כי הוא ו/או מי מטעמו לא ישכפל, לא יעתיק, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט מתוך המידע לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב של נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית או ספקי המידע המתאימים.‏

סימנים מסחריים

Apple Computer, Inc. הינם סימנים מסחריים של Apple, the Apple logo, Macintosh, QuickTime, Mac OS
Microsoft הינם סימנים מסחריים של Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP, Internet Explorer, Media Player, Virtual Machine, ActiveX
Netscpae Communications Corporation הינם סימנים מסחריים של Netscape, the Netscape Communications Corporation logo, and Netscape Navigator
Macromedia Inc. הינם סימנים מסחריים של Macromedia, Shockwave, Flash, and Flash Player
Sun Microsystems הוא סימן מסחרי של Java
Intel הוא סימן מסחרי של Intel Pentium
IBM הוא סימן מסחרי של PowerPC
כל השמות המסחריים האחרים המוזכרים באתר הם סימנים מסחריים או סימנים רשומים של בעליהם והם מוכרים בזאת.‏

ללא אחריות

כל המידע, השירותים, המוצרים, ושאר החמרים הנכללים באתר זה, כולל, ללא הגבלה, מלל, מוסיקה, גרפיקה וקישורים, ניתנים כפי שהם ונדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראית כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכותם ו/או זמינותם ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת. השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריותם המלאה והבלעדית של המשתמשים. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית ו/או כל חברה קשורה ו/או בעלת הרשיון מכוחו פועל האתר ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, ייחודי או תוצאתי הנובע בדרך כלשהי מן השימוש בשירותי האתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בשירותי האתר ו/או בחלק מהם, למעט נזק שנגרם עקב פעולה מכוונת של נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית ו/או מי מטעמה. הגבלה זו תחול גם אם נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית ו/או מי מטעמה צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. בכל מקרה תוגבל אחריות נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית לסכום אשר שולם, אם בכלל, על ידי המנוי אשר נפגע מהשירות. בנוסף, נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית אינה מבטיחה שהמידע המצוי באתר זה הינו מדוייק, מלא או מעודכן. מחיר וזמינות המידע עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית אינה תומכת ואינה אחראית לדיוק או המהימנות של כל דיעה, עצה או הצהרה המופיעים באתר זה.‏ ‏

הגבלת אחריות

נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המנוי המוביל ו/או כל גולש מטעמו, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים מהורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר, גם אם הובא לידיעתה של נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית שנזק כזה עלול להיגרם. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע לקבלת שירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית לא תישא באחריות ביחס למידע ו/או תכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הנלווים לו על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות ומידע מסחרי או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן.‏


פקיעה

נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית שומרת על זכותה להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות שונות, תכנים, שעות פעילות, מידע וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר. נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית שומרת על זכותה להגביל גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם ו/או פעילויות מסוימות, וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.‏


העברה עסקית

במקרה שנדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית תירכש, תמוזג או תעביר את נכסיה או את מרביתם, לצד שלישי, המידע על המנויים והשימוש של המנויים באתר יהיו מהנכסים המועברים.‏


ברירת דין ומקום שיפוט

הסכם זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. אלו הבוחרים להיכנס לאתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל עושים זאת ביוזמתם ואחראים, לכן, לציות לחוק המקומי.‏


תוספות

הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל-פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המשרד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. כותרות הסכם זה, הינן לנוחיות בלבד ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפירוש ההסכם.‏


יצירת קשר

לשאלות או הבהרות בקשר לתנאי השימוש, נוהלי האתר או ליצירת קשר עימנו, צרו קשר:‏

נדב דפני - תוכנה וחומרה מוסיקלית, ת.ד. 41033 תל-אביב 61410

052-453219 053-590559 טלפונים:‏

טלפקס: 03-7317503

admin@musixcool.com :דואר אלקטרוני

להצטרפות לשירות - בחר בטופס ההצטרפות הנכון (מוסדי או פרטי), הדפס, מלא, חתום ושלח אלינו בפקס או בדואר רגיל.‏

בלחיצה הינך מצהיר/ה שהינך מסכימ/ה לתנאי השימוש שבדף זה
טופס הצטרפות למנויים פרטיים
טופס הצטרפות למוסדות

ניתן להוריד את הטופס במסמך של מעבד תמלילים
טופס פרטי להורדה
טופס מוסדי להורדה


2001© .נדב דפני. כל הזכויות שמורות
.כל הזכויות שאינן מצויינות לעיל שמורות לנדב דפני