MusixCool - מיוזיקסקול

www.musixcool.com  ת.ד. 41033 תל-אביב 61410 טלפקס: 03-7317503

 

בקשת הצטרפות מוסדית לשירות מיוזיקסקול

 

אנו מבקשים להתחבר לשירות "מיוזיקסקול" כמפורט בטופס זה ובכפוף לתנאי השימוש המצוינים באתר. למען הפשטות מנוסח הטופס בלשון זכר אך מיועד גם לנשים וגם לגברים.

 

סוג מוסד (הקף בעיגול):     

שם המוסד:

בית-ספר       מכללה          קונסרבטוריון         מתנ"ס          אחר

 

תפקיד איש הקשר:

איש הקשר:

מנהל           מורה למוסיקה            רכז מגמה              רכז מחשבים         אחר

 

מספר מוסד:

טלפון נייד של איש הקשר:

 

 

עיר:                  מיקוד: 

רחוב (או ת.ד.):       מספר:

 

 

דואר אלקטרוני:                                                   

טלפון:                          פקס:              

@

 

מעוניינים לקבל עדכונים, הצעות וחדשות בדואר האלקטרוני (הקף בעיגול):

שם מנהל המוסד:

כן                                   לא

 

 

 

אמצעי התשלום

בתמורה להצטרפותי לשירות למשך שנה (החל מה1- לספטמבר 2002 ועד ל31- לאוגוסט 2003) נשלם לכם סך של 2867 ש"ח (כולל מע"מ) באמצעות:             

-          המחאה (צ'ק) המצורפת לפקודת נדב דפני תוכנה וחומרה מוסיקלית

-          הזמנה והתחייבות מוסדית חתומה על ידי המנהל / הגזבר / רכז הרכש (ראה למטה).

-          כרטיס אשראי:

תוקף כרטיס האשראי:                                                    

מספר כרטיס האשראי:                                                   

סוג כרטיס האשראי:              

/

 

 

תאריך מילוי ההוראה:

ת"ז של בעל הכרטיס:

בעל הכרטיס:

                /          /

 

 

 

אישור הלקוח להצטרפות

אני החתום מטה קראתי את תנאי ההצטרפות המפורטים בדף תנאי השימוש באתר האינטרנט של "מיוזיקסקול" ומאשר את הצטרפותי על פיהם. ברור לי שהרשות הניתנת לנו להשתמש בסיסמא שנקבל הנה למחשבים שונים רק בתנאי שהמשתמשים כולם הנם תלמידים בפועל של המוסד המנוי ומאושרים על ידי. ברור לי שהפרה שלא בתום-לב של תנאי ההצטרפות מצדנו הנה עילה לשלילה של זכויות השימוש בשירות מבלי ש"נדב דפני – תוכנה וחומרה מוסיקלית" תהיה חייבת בהחזר כספי כלשהו.

 

חתימה וחותמת

תאריך

תפקיד

שם החותם

 

 

 

 

 

התחייבות לתשלום

חתימה וחותמת

שם החותם

התחייבות

 

 

הרינו מתחייבים לשלם את מחיר המנוי השנתי בתוך 30 יום מקבלת החשבון אצלנו. ברור לנו שעל איחור בתשלום תיגבה ריבית הנהוגה במשק.

 

 

ללקוח: מיד עם קבלת טופס זה במשרדנו נשלח הודעה בדואר אלקטרוני שתכלול את פרטי הכניסה לאתר. במקביל תישלח אליך חשבונית מס כנדרש על פי חוק, בצירוף תדפיס פרטי ההתחברות לאתר.