MusixCool - מיוזיקסקול

www.musixcool.com  ת.ד. 41033 תל-אביב 61410 טלפקס: 03-7317503

 

 

בקשת הצטרפות לשירות מיוזיקסקול

 

אני מבקש להתחבר לשירות "מיוזיקסקול" כמפורט בטופס זה ובכפוף לתנאי השימוש המצוינים באתר. למען הפשטות מנוסח הטופס בלשון זכר אך מיועד גם לנשים וגם לגברים.

 

 

סוג לקוח (הקף בעיגול):     

שם הלקוח:

פרטי        מורה פרטי          סטודנט

 

השכלה (הקף בעיגול):

מין:

יסודית            תיכונית              תואר ראשון               תואר שני ומעלה

 

מספר ת"ז (או מספר בי"ס):

תאריך לידה:

 

 

עיר:                  מיקוד: 

רחוב (או ת.ד.):       מספר:

 

 

דואר אלקטרוני:                                                   

טלפון:                          פקס:              

@

 

מעוניין לקבל עדכונים, הצעות וחדשות בדואר האלקטרוני (הקף בעיגול):

 

כן                                   לא

 

 

 

אמצעי התשלום

בתמורה להצטרפותי לשירות למשך שנה (החל מה1- לספטמבר 2002 ועד ל31- לאוגוסט 2003) אשלם לכם סך של 573 ש"ח (כולל מע"מ) באמצעות:              

-                      המחאה (צ'ק) המצורפת לפקודת נדב דפני תוכנה וחומרה מוסיקלית

-                      כרטיס אשראי:

תוקף כרטיס האשראי:                                                   

מספר כרטיס האשראי:                                                   

סוג כרטיס האשראי:              

/

 

 

תאריך מילוי ההוראה:

ת"ז של בעל הכרטיס:

בעל הכרטיס:

                /          /

 

 

 

 

 

אישור הלקוח להצטרפות

אני החתום מטה קראתי את תנאי ההצטרפות המפורטים בדף תנאי השימוש באתר האינטרנט של "מיוזיקסקול" ומאשר את הצטרפותי על פיהם. ברור לי שהרשות הניתנת לי להשתמש בסיסמא שאקבל הנה למחשב אחד בלבד באותו הזמן. ברור לי שהפרה שלא בתום-לב של תנאי ההצטרפות מצדי הנה עילה לשלילה של זכויות השימוש בשירות מבלי ש"נדב דפני – תוכנה וחומרה מוסיקלית" תהיה חייבת בהחזר כספי כלשהו.

 

 

 

שם הלקוח / נציגו ____________                    חתימה ______________           תאריך _______ / ___ / ____

 

 

ללקוח: מיד עם קבלת טופס זה במשרדנו נשלח הודעה בדואר אלקטרוני שתכלול את פרטי הכניסה לאתר. במקביל תישלח אליך חשבונית מס כנדרש על פי חוק, בצירוף תדפיס פרטי ההתחברות לאתר.